اطلاعیه ها - آرشیو

به منظوربررسی راههای همکاری فی مابین علمی صورت گرفت: بازدید مشاور رییس جمهور ترکیه از دانشگاه تبریز

به منظوربررسی راههای همکاری فی مابین علمی صورت گرفت: بازدید مشاور رییس جمهور ترکیه از دانشگاه تبریز

دکتر حسین توگجوHuseyn Tugcu عضو پارلمان و مشاور رییس جمهور ترکیه به منظوربررسی راههای همکاری فی مابین علمی دانشگاههای ترکیه با دانشگاه تبریز از این دانشگاه بازدید کرد.

ادامه مطلب