بولتن روزانه گزیده اخبار دانشگاه ها در مطبوعات

خبرهای دانشگاه تبریز در خبرگزاری ها:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
خبرهای دانشگاه تبریزدرمطبوعات
 
 
 
 
 


بولتن گزیده اخبار دانشگاه تبریز در مطبوعات - سال1395

فروردین95

بولتن گزیده اخبار دانشگاه تبریز در مطبوعات - سال1394

اسفند94

دی 94

آذر94

آبان94

مهر94

شهریور94

مرداد94

تیر94

خرداد 94

اردیبهشت94


فروردین94

بولتن گزیده اخبار دانشگاه تبریز در مطبوعات - سال1393

اسفند93

بهمن93

دی93


آذر93

آبان93

مهر93


شهریور93

مرداد93

تیر93

خرداد93

اردیبهشت93


فروردین93 بولتن گزیده اخبار دانشگاه تبریز در مطبوعات - سال1392

اسفند 92

بهمن92 

دی 92 

آذر 92 

آبان 92

مهر 92

شهریور 92

مرداد 92

تیر92

خرداد92

اردیبهشت92

فروردین92بولتن گزیده اخبار دانشگاه تبریز در مطبوعات - سال1391

دی-(8)91

دی-(7)91

دی-(6)91

دی-(5)91

-دی-(4)91

دی-(3)91
آخرین ویرایش۱۲ دی ۱۳۹۷
تعداد بازدید:۴۰۲۱