بولتن روزانه گزیده اخبار دانشگاه ها در مطبوعاتخبرهای دانشگاه تبریزدرمطبوعات

بولتن گزیده اخبار دانشگاه تبریز در مطبوعات - سال1395

فروردین95

بولتن گزیده اخبار دانشگاه تبریز در مطبوعات - سال1394

اسفند94

دی 94


آذر94

آبان94

مهر94

شهریور94

مرداد94

تیر94

خرداد 94

اردیبهشت94


فروردین94

بولتن گزیده اخبار دانشگاه تبریز در مطبوعات - سال1393

اسفند93

بهمن93

دی93


آذر93

آبان93

مهر93

شهریور93

مرداد93

تیر93

خرداد93

اردیبهشت93


فروردین93 بولتن گزیده اخبار دانشگاه تبریز در مطبوعات - سال1392

اسفند 92

بهمن92 

دی 92 

آذر 92 

آبان 92


مهر 92


شهریور 92


مرداد 92

تیر92

خرداد92


اردیبهشت92


فروردین92بولتن گزیده اخبار دانشگاه تبریز در مطبوعات - سال1391

دی-(8)91


دی-(7)91


دی-(6)91

دی-(5)91

-دی-(4)91

دی-(3)91