ماهنامه دانشگاه تبریزماهنامه های دانشگاه تبریز در سال1395

فروردین و اردیبهشت95


ماهنامه های دانشگاه تبریز در سال1394 

بهمن و اسفند94


فروردین و اردیبهشت94

فروردین و اردیبهشت 94(1)

فروردین و اردیبهشت94(2)

فروردین و اردیبهشت94(3)

فروردین و اردیبهشت94(4)ماهنامه های دانشگاه تبریزدر سال1393ماهنامه بهمن واسفند93-1


ماهنامه بهمن واسفند93-2


ماهنامه بهمن واسفند93-3

ماهنامه بهمن و اسفند93-4
.................................................


ماهنامه آذر و دی93-1

ماهنامه آذر و دی93-2

ماهنامه آذر و دی93-3

ماهنامه آذر و دی93-4

.................................................

ماهنامه مهر و آبان93-1

ماهنامه مهر و آبان93-2


ماهنامه مهر و آبان93-3


ماهنامه مهر و آبان93-4

.................................................

ماهنامه مرداد و شهریور93-1

ماهنامه مرداد و شهریور93-2

ماهنامه مرداد و شهریور93-3

ماهنامه مرداد و شهریور93-4

ماهنامه مرداد و شهریور93-5


.........................................................................

ماهنامه های دانشگاه تبریزدر سال1392
ماهنامه دی وبهمن92


ماهنامه آذر92


ماهنامه آبان 92

ماهنامه مهر92


  ماهنامه مرداد و شهریور92

 ماهنامه تیر92

ماهنامه خرداد92

ماهنامه فروردین واردیبهشت92ماهنامه های دانشگاه تبریزدر سال1391

ماهنامه دی سال 1391
(صفحات1تا17)

ماهنامه آذرسال 1391(صفحات81تا36)

ماهنامه آذرسال 1391(صفحات1تا17)

ماهنامه آبان سال 1391


ماهنامه مهرسال 1391

ماهنامه مرداد و شهریو(2)ر سال 1391


ماهنامه مرداد و شهریور(1) سال 1391


ماهنامه تیر سال 1391

ماهنامه خرداد سال 1391

ماهنامه فروردین و اردیبهشت سال 1391


ماهنامه های دانشگاه تبریزدر سال1390

ماهنامه بهمن و اسفند سال 1390

ماهنامه دی ماه سال 1390

ماهنامه تیرماه  سال 1390

ماهنامه خردادماه  سال 1390

ماهنامه فروردین و اردیبهشت سال 1390


ماهنامه های دانشگاه تبریزدر سال1389

ماهنامه بهمن و اسفندماه سال 1389

ماهنامه دانشگاه تبریز دی ماه 1389

ماهنامه دانشگاه تبریز آذرماه 1389

ماهنامه دانشگاه تبریز آبان ماه 1389

 ماهنامه دانشگاه تبریز مهرماه 1389

ماهنامه دانشگاه تبریز مرداد و شهریورماه 1389

ماهنامه دانشگاه تبریز تیرماه 1389

ماهنامه دانشگاه تبریز خردادماه 1389

ماهنامه دانشگاه تبریز فروردین و اردیبهشت 1389