فرم کارگاه آموزشی روابط عمومی آنلاین و خبر نویسی پیشرفته در فضای وب به سبک رویترز

فرم ثبت نام
 • 0
 • مدیریت روابط عمومی دانشگاه تبریزبرگزار می کند: کارگاه آموزشی روابط عمومی آنلاین و خبر نویسی پیشرفته در فضای وب به سبک رویترز * زمان و محل برگزاری کارگاه زمان: 4 بهمن1397 مکان: دانشگاه تبریز * فرصت ثبت نام: برای ثبت نام در این کارگاه آموزشی تا 30دی ماه 1397 فرصت دارید و متقاضیان برا ی کسب اطلاعات بیشترمی توانند به وب سایت روابط عمومی دانشگاه تبریز مراجعه نمایند. * هزینه ثبت نام: برای ثبت نام و شرکت در کارگاه می بایستی هزینه کارگاه آموزشی را با مراجعه به بانک تجارت و واریز مبلغ 300000 ریال به شماره حساب 504100723 بنام درآمد اختصاصی دانشگاه تبریز نزد بانک تجارت شعبه دانشگاه با شناسه 06601600308532614 پرداخت نموده و فیش واریزی را در سامانه ثبت نام کارگاه در وب سایت روابط عمومی دانشگاه تبریز بارگذاری نمایید.
  1
 • نام*
  2
 • نام خانوادگی*
  3
 • آخرین مقطع تحصیلی*مورد نظر را انتخاب کنید
  4
 • کد ملی*
  5
 • تاریخ تولد*تاریخ
  6
 • تلفن ثابت*
  7
 • تلفن همراه*
  8
 • آدرس*
  9
 • پست الکترونیکی*
  10
 • نام سازمان/ دانشگاه محل خدمت یا تحصیل*
  11
 • تصویر فیش واریزی*فایل های خود را آپلود کنید آپلود
   12