تصاویر از سردر و محوطه دانشگاه تبریز

۰۴ خرداد ۱۳۹۳ ۱۸
تصویر شماره ۱ تصویر از برج دانشگاه تبریز
تصویر شماره ۲ تصویر از محوطه دانشگاه تبریز
تصویر شماره ۳ تصویر از برج دانشگاه تبریز
تصویر شماره ۴ تصویر از برج دانشگاه تبریز
تصویر شماره ۵ تصویر از برج دانشگاه تبریز
تصویر شماره ۶ تصویر سردر دانشگاه تبریز
تصویر شماره ۷ تصویر از سردر دانشگاه تبریز
تصویر شماره ۸ تصویر از موطه دانشگاه تبریز
تصویر شماره ۹ تصویر از محوطه دانشگاه تبریز
تصویر شماره  ۱۰ تصویر از محوطه دانشگاه تبریز
تصویر شماره۱۱ تصویر از برج دانشگاه تبریز
تصویر شماره ۱۲ تصویر از برج دانشگاه تبریز
تصویر شماره ۱۳ تصویر از نمای دانشگاه تبریز
۱۸ سر در جدید دانشگاه تبریز
تصویر شماره ۱۴
تصویر شماره ۱۵
تصویر شماره ۱۶
تصویر شماره ۱۷