سفر وزیر علوم تحقیقات و فناوری(به عنوان نماینده هیات دولت) به تبریز

۱۰ شهریور ۱۳۹۴ ۱۸
حضور در گلزار شهدای وادی رحمت و تجدید بیعت با شهدای هشت سال دفاع مقدس ۲ حضور در گلزار شهدای وادی رحمت و تجدید بیعت با شهدای هشت سال دفاع مقدس
حضور در گلزار شهدای وادی رحمت و تجدید بیعت با شهدای هشت سال دفاع مقدس۱ حضور در گلزار شهدای وادی رحمت و تجدید بیعت با شهدای هشت سال دفاع مقدس
حضور در گلزار شهدای وادی رحمت و تجدید بیعت با شهدای هشت سال دفاع مقدس ۳ حضور در گلزار شهدای وادی رحمت و تجدید بیعت با شهدای هشت سال دفاع مقدس
حضور در گلزار شهدای وادی رحمت و تجدید بیعت با شهدای هشت سال دفاع مقدس ۴ حضور در گلزار شهدای وادی رحمت و تجدید بیعت با شهدای هشت سال دفاع مقدس
افتتاح ساختمان دانشکده فنی و مهندسی عمران و مرکز تحقیقات زلزله دانشگاه تبریز با حضور دکتر محمد فرهادی۱ افتتاح ساختمان دانشکده فنی و مهندسی عمران و مرکز تحقیقات زلزله دانشگاه تبریز با حضور دکتر محمد فرهادی
افتتاح ساختمان دانشکده فنی و مهندسی عمران و مرکز تحقیقات زلزله دانشگاه تبریز با حضور دکتر محمد فرهادی۲ افتتاح ساختمان دانشکده فنی و مهندسی عمران و مرکز تحقیقات زلزله دانشگاه تبریز با حضور دکتر محمد فرهادی
افتتاح ساختمان دانشکده فنی و مهندسی عمران و مرکز تحقیقات زلزله دانشگاه تبریز با حضور دکتر محمد فرهادی۳ افتتاح ساختمان دانشکده فنی و مهندسی عمران و مرکز تحقیقات زلزله دانشگاه تبریز با حضور دکتر محمد فرهادی
افتتاح ساختمان دانشکده فنی و مهندسی عمران و مرکز تحقیقات زلزله دانشگاه تبریز با حضور دکتر محمد فرهادی۵ افتتاح ساختمان دانشکده فنی و مهندسی عمران و مرکز تحقیقات زلزله دانشگاه تبریز با حضور دکتر محمد فرهادی
افتتاح ساختمان دانشکده فنی و مهندسی عمران و مرکز تحقیقات زلزله دانشگاه تبریز با حضور دکتر محمد فرهادی۴ افتتاح ساختمان دانشکده فنی و مهندسی عمران و مرکز تحقیقات زلزله دانشگاه تبریز با حضور دکتر محمد فرهادی
افتتاح ساختمان دانشکده فنی و مهندسی عمران و مرکز تحقیقات زلزله دانشگاه تبریز با حضور دکتر محمد فرهادی۶ افتتاح ساختمان دانشکده فنی و مهندسی عمران و مرکز تحقیقات زلزله دانشگاه تبریز با حضور دکتر محمد فرهادی
افتتاح ساختمان دانشکده فنی و مهندسی عمران و مرکز تحقیقات زلزله دانشگاه تبریز با حضور دکتر محمد فرهادی۷ افتتاح ساختمان دانشکده فنی و مهندسی عمران و مرکز تحقیقات زلزله دانشگاه تبریز با حضور دکتر محمد فرهادی
افتتاح ساختمان دانشکده فنی و مهندسی عمران و مرکز تحقیقات زلزله دانشگاه تبریز با حضور دکتر محمد فرهادی افتتاح ساختمان دانشکده فنی و مهندسی عمران و مرکز تحقیقات زلزله دانشگاه تبریز با حضور دکتر محمد فرهادی
مصاحبه  رسانه ها با وزیر علوم، تحقیقات و فناوری مصاحبه  رسانه ها با وزیر علوم، تحقیقات و فناوری
افتتاح فاز یک خط متروی تبریز توسط دکتر محمد فرهادی به عنوان نماینده هیات دولت افتتاح فاز یک خط متروی تبریز توسط دکتر محمد فرهادی به عنوان نماینده هیات دولت
افتتاح فاز یک خط متروی تبریز توسط دکتر محمد فرهادی به عنوان نماینده هیات دولت افتتاح فاز یک خط متروی تبریز توسط دکتر محمد فرهادی
جلسه مشترک هیات رییسه دانشگاه های آذربایجان شرقی با حضور وزیر علوم، تحقیقات و فناوری جلسه مشترک هیات رییسه دانشگاه های آذربایجان شرقی با حضور وزیر علوم، تحقیقات و فناوری
جلسه مشترک هیات رییسه دانشگاه های آذربایجان شرقی با حضور وزیر علوم، تحقیقات و فناوری جلسه مشترک هیات رییسه دانشگاه های آذربایجان شرقی با حضور وزیر علوم
جلسه مشترک هیات رییسه دانشگاه های آذربایجان شرقی با حضور وزیر علوم، تحقیقات و فناوری