بازدید شرکت کنندگان درجشنواره فرهنگی- ادبی دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاههای منطقه قفقاز از بخشهای مختلف دانشگاه تبریز و شهر تبریز

۲۴ شهریور ۱۳۹۳ ۱۴
۱
۲
۳
۴
۵
۶
۷
۸
۹
۱۰
۱۱
۱۲
۱۳
۱۴