برگزاری برنامه های مختلف به مناسبت هفته خوابگا هها-دانشگاه تبریز-اردیبهشت93

۰۷ خرداد ۱۳۹۳ ۳۵
مصاحبه مطبوعاتی هفته خوابگاه ها 1
مصاحبه مطبوعاتی هفته خوابگاه ها 2
مصاحبه مطبوعاتی هفته خوابگاه ها 3
مصاحبه مطبوعاتی هفته خوابگاه ها 4
مصاحبه مطبوعاتی هفته خوابگاه ها 4
مسابقه مشاعره 1
مسابقه مشاعره 2
تزئین کیک - خوابگاه شهدا-1
تزئین کیک - خوابگاه شهدا-2
تزئین کیک - خوابگاه شهدا-3
تزئین کیک - خوابگاه شهدا-4
تزئین کیک - خوابگاه شهدا-5
تزئین کیک - خوابگاه شهدا-6
تزئین کیک - خوابگاه شهدا-7
تزئین کیک - خوابگاه شهدا-8
تزئین کیک - خوابگاه شهدا-9
تزئین کیک - خوابگاه شهدا-10
تزئین کیک - خوابگاه شهدا-11
تزئین کیک - خوابگاه شهدا-12
کوه پیمایی- به مناسبت هفته خوابگاه ها1
کوه پیمایی- به مناسبت هفته خوابگاه ها2
کوه پیمایی- به مناسبت هفته خوابگاه ها3
کوه پیمایی- به مناسبت هفته خوابگاه ها4
کوه پیمایی- به مناسبت هفته خوابگاه ها5
کوه پیمایی- به مناسبت هفته خوابگاه ها6
کوه پیمایی- به مناسبت هفته خوابگاه ها7
کوه پیمایی- به مناسبت هفته خوابگاه ها8
کوه پیمایی- به مناسبت هفته خوابگاه ها9
کوه پیمایی- به مناسبت هفته خوابگاه ها10
کوه پیمایی- به مناسبت هفته خوابگاه ها11
کوه پیمایی- به مناسبت هفته خوابگاه ها12
کوه پیمایی- به مناسبت هفته خوابگاه ها13
کوه پیمایی- به مناسبت هفته خوابگاه ها14
کوه پیمایی- به مناسبت هفته خوابگاه ها15
کوه پیمایی- به مناسبت هفته خوابگاه ها16