افتتاح موزه تاریخ و فرهنگ ایران (دانشگاه تبریز-اردیبهشت۹۳)

۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۳ ۳۷
۱
۲
۳
۴
۵
۶
۷
۸
۹
۱۰
۱۱
۱۲
۱۳
۱۴
۱۵
۱۶
۱۷
۱۸
۱۹
۲۰
۲۱
۲۲
۲۳
۲۴
۲۵
۲۶
۲۷
۲۸
۲۹
۳۰
۳۱
۳۲
۳۳
۳۴
۳۵
۳۶
۳۷