تجلیل از اساتید نمونه دانشگاه تبریز -اردیبهشت۹۳

۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۳ ۳۰
۲۶
۲۷
۲۸
۲۹
۳۰
۱
۲
۹
۴
۵
۶
۷
۸
۳
۱۰
۱۱
۱۲
۱۳
۱۴
۱۵
۱۶
۱۷
۱۸
۱۹
۲۰
۲۱
۲۲
۲۳
۲۴
۲۵